Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych

Zasiłek rodzinny przysługuje:

rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka;

opiekunowi faktycznemu dziecka;

osobie uczącej się (tj. osobie pełnoletniej uczącej się, niepozostającej na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony)

jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674,00 zł, a w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, kwoty 764,00 zł.

Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko:

18 roku życia lub

nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, albo

24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności

Zasiłek rodzinny przysługuje osobie uczącej się w szkole lub szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.

Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeżeli:

dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim

dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, tj. domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, a także szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatne pełne utrzymanie, albo w pieczy zastępczej;

osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;

pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko;

osobie samotnie wychowującej dziecko, jeżeli nie zostało ustalone na rzecz dziecka od jego rodzica, świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, chyba że:

rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje;

ojciec dziecka jest nieznany;

powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone

sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka;

dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach.

członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Wysokości zasiłku rodzinnego:

95 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,

124 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia,

135 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Dodatki do zasiłku rodzinnego:

z tytułu urodzenia dziecka - 1000 zł jednorazowo

z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 400 zł miesięcznie

z tytułu samotnego wychowywania dziecka - 193 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 386 zł na wszystkie dzieci;

W przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności kwotę dodatku zwiększa się o 80,00 zł na dziecko, nie więcej jednak niż o 160,00 zł na wszystkie dzieci

z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej - 95,00 zł miesięcznie

z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego - 90 zł miesięcznie na dziecko do ukończenia 5 roku życia,

110 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia

z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego-  100 zł jednorazowo

z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - na pokrycie kosztów związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły - 113 zł miesięcznie – od września do czerwca

z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - na pokrycie kosztów związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły - 69 zł miesięcznie – od września do czerwca

LpNazwaOpisTypRozmiarData
LpNazwaOpisTypRozmiarData