Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Zespół Interdyscyplinarny na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy Domowej

Mieści się w siedzibie MOPS Kwidzyn, ul. Grudziądzka 6, tel.55 646 16 26
osoby do kontaktu: Joanna Piątkowska, Izabela Meller
koordynator grup diagnostyczno - pomocowych Agnieszka Rombel

Czym się zajmuje Zespół Interdyscyplinarny na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy Domowej?

Zespół Interdyscyplinarny to grupa przedstawicieli instytucji i organizacji pozarządowych podejmująca współpracę celem udzielenia pomocy osobom lub rodzinom uwikłanym w przemoc domową.

Na jakiej podstawie działa Zespół Interdyscyplinarny na Rzecz Przeciwdziałania  Przemocy Domowej?

Zespół Interdyscyplinarny został powołany na mocy art. 9a ust.15 ustawy z  dnia 29 lipca 2005r.  o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz.U.2024r poz.424) i Uchwały nr LV/536/23 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 28 sierpnia 2023roku w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz zarządzeń: Zarządzenie Nr 734/2023 Burmistrza Miasta Kwidzyna z dnia 28 września 2023r. Zarządzenie Nr 754/2023 Burmistrza  Miasta Kwidzyna z dnia 19 października2023r. i Zarządzenie Burmistrza Miasta Kwidzyna  z dnia 20 marca 2024r.

Kto wchodzi w skład Zespołu Interdyscyplinarnego ?

W obecnym składzie Zespołu są  przedstawiciele : Komendy Powiatowej Policji, Sądu Rejonowego, Szkół Podstawowych, Zdrowie sp. z o. o. Niepublicznego  Zakładu Opieki Zdrowotnej, Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz Miejskiego Ośrodka  Pomocy Społecznej.

Czym się zajmuje Zespół Interdyscyplinarny na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy Domowej?

Zgodnie z ustawą Zespół Interdyscyplinarny zajmuje się między innymi:

 • diagnozowaniem problemu przemocy domowej na poziomie lokalnym
 • inicjowaniem działań profilaktycznych, edukacyjnych i informacyjnych mających na celu przeciwdziałanie przemocy domowej i powierzanie ich wykonywania właściwym podmiotom
 • rozpowszechnianiem informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym
 • powoływaniem grup diagnostyczno - pomocowych i bieżącym monitorowaniem realizowanych przez nie zadań
 • monitorowaniem procedury „Niebieskiej Karty″
 • kierowaniem osoby stosującej przemoc domową do uczestnictwa w programie korekcyjno- edukacyjnym lub programie  profilaktyczno – terapeutycznym dla osób stosujących przemoc domową
 • składaniem na wniosek grupy diagnostyczno- pomocowej zawiadomienia o popełnieniu przez osobę stosującą przemoc domową wykroczenia, o którym mowa jest w art. 66c Kodeksu wykroczeń tj. niestosowanie się do obowiązków przez osoby stosujące przemoc domową skierowanych do uczestnictwa w w/w programach

 

Czym jest procedura „Niebieskiej Karty”?

Procedura „ Niebieskiej Karty″ jest narzędziem, którego głównym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa osobie / osobom doznającej przemocy domowej, ale  także współpraca różnych instytucji i podmiotów, które są zobowiązane  do reagowania w przypadku uzyskania  informacji o wystąpieniu przemocy domowej.

Procedura „ Niebieskiej Karty″ jest działaniem interwencyjnym w przypadku uzasadnionego podejrzenia stosowania przemocy domowej lub zgłoszenia  przez świadka przemocy wówczas zostaje wypełniony formularz „ Niebieska Karta – A  Następnie formularz jest przekazywany do Zespołu Interdyscyplinarnego.

 

Jakie są uprawnione osoby do wszczęcia procedury” Niebieskiej Karty″?

 • pracownik socjalny jednostki organizacyjnej pomocy społecznej
 • asystent rodziny
 • funkcjonariusz policji
 • osoba wykonująca zawód medyczny w tym: lekarz, pielęgniarka, położna, ratownik medyczny
 • nauczyciel wychowawca będący wychowawcą klasy lub nauczyciel znający sytuację domową małoletniego
 • przedstawiciel gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych
 • pedagog, psycholog lub terapeuta będący przedstawicielami jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, policji, oświaty, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych
 • żołnierz Żandarmerii Wojskowej w sprawach żołnierzy pełniących czynną służbę wojskową stosujących przemoc domową
 • pracownik socjalny specjalistycznego ośrodka wsparcia dla osób doznających przemocy domowej.

Obecny skład członków Zespołu Interdyscyplinarnego na podstawie Zarządzeń  Burmistrza Miasta Kwidzyna:

 • Agnieszka Banaszewska- Zduńczyk przedstawicielka Sądu Rejonowego w Kwidzynie
 • Magdalena Czaja przedstawicielka Szpitala Zdrowie w Kwidzynie
 • Anna Gadomska przedstawicielka Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kwidzynie
 • Grażyna Gałkowska przedstawicielka Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kwidzynie
 • Karolina Wierzchowska przedstawicielka Komendy Powiatowej Policji w Kwidzynie
 • Izabela Meller przedstawicielka Miejskiego Ośrodka pomocy Społecznej w Kwidzynie
 • Agnieszka Rombel przedstawicielka Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kwidzynie
 • Izabela Ciemiecka  przedstawicielka  Szkoły Podstawowej nr 2 w Kwidzynie
 • Joanna Laurentowicz przedstawicielka Szkoły Podstawowej nr 4 w Kwidzynie
 • Anna Arszyńska przedstawicielka Szkoły Podstawowej nr 5 w Kwidzynie
 • Joanna Burandt - Oprawa przedstawicielka Szkoły Podstawowej nr 6 w Kwidzynie
 • Mirosław Dudek przedstawiciel SPOMS w Kwidzynie
 • Iwona Kamińska- Pyda przedstawicielka Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie
 • Joanna Piątkowska przedstawicielka Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kwidzynie
LpNazwaOpisTypRozmiarData
LpNazwaOpisTypRozmiarData