Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kwidzynie
(tekst jednolity)


Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kwidzynie zwany dalej „Ośrodkiem” działa w oparciu o Uchwałę Miejskiej Rady Narodowej w Kwidzynie Nr XIII/70/90.

§2

Ośrodek działa na podstawie:

 1. Ustawy o samorządzie gminnym.
 2. Ustawy o pomocy społecznej.
 3. Niniejszego statutu.
 4. Ośrodek jest jednostką organizacyjną podległą Radzie Miejskiej w Kwidzynie.
 5. Ośrodek obejmuje swoją działalnością teren Miasta Kwidzyn.
 6. Siedzibą ośrodka jest Miasto Kwidzyn.
 7. Nadzór nad bieżącą działalnością Ośrodka oraz nad realizacją zadań własnych gminy sprawuje Burmistrz Miasta.
 8. Nadzór nad realizacją zadań zleconych realizowanych przez Ośrodek sprawuje Wydział Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.

 

Rozdział II
CELE I PRZEDMIOT DZIAŁANIA

§3

Celem działania ośrodka jest:

 1. Umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia.
 2. Zaspakajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.
 3. W miarę możliwości doprowadzenie do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

 

§4(1)(2)(3)(4)(7)

1. Ośrodek realizuje zadania własne i zlecone będące zadaniami gminy z zakresu pomocy społecznej, nałożone przepisami prawa lub wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej lub innymi podmiotami, w szczególności w zakresie określonym ustawami:

 1. świadczeniach rodzinnych;
 2. ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;
 3. pomocy osobom uprawnionym do alimentów;
 4. przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
 5. wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 6. karcie dużej rodziny;
 7. systemie oświaty, w zakresie organizacji bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu uczniów do placówek oświatowych;
 8. (5) pomocy państwa w wychowaniu dzieci;
 9. (6) wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

2. Ośrodek prowadzi:

 1. Stację Socjalną Johannitów;
 2. (8) Łaźnię Miejską;
 3. (9) Placówki wsparcia dziennego;
 4. (10) Jadłodzielnię.

 

Rozdział III
ORAGANIZACJA i TRYB PRACY OŚRODKA

§ 5

 1. Pracą Ośrodka kieruje Kierownik Ośrodka.
 2. Kierownika Ośrodka zatrudnia i zwalnia Burmistrz Miasta Kwidzyna.
 3. Zwierzchnikiem służbowym Kierownika jest Burmistrz Miasta Kwidzyna.
 4. Podczas nieobecności Kierownika, Ośrodkiem kieruje Zastępca Kierownika.

 

§6

Szczegółową strukturę organizacyjną i zakres działania Ośrodka określa jego regulamin organizacyjny ustalony przez Kierownika Ośrodka w uzgodnieniu z Burmistrzem Miasta Kwidzyna.

§7

Prawa i obowiązki pracowników Ośrodka regulują przepisy ustawy o pracownikach samorządowych oraz ustawy o pomocy społecznej.

 

Rozdział IV
FINANSOWANIE

§8

 1. Ośrodek jest jednostką budżetową i prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych.
 2. Zadania własne w zakresie pomocy społecznej i zadania o charakterze obowiązkowym są finansowane ze środków własnych miasta.
 3. Zadania zlecone ustawowo finansowane są do wysokości środków przekazywanych przez Wojewodę.
 4. Ośrodek posiada odrębny rachunek bankowy.

 

§9

 1. Podstawą działalności jest roczny plan finansowy opracowany przez Kierownika ośrodka.
 2. Ośrodek prowadzi rachunkowość oraz sporządza na tej podstawie sprawozdania zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 

Rozdział V
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§10

 1. Statut ośrodkowi nadaje Rada Miejska w Kwidzynie.
 2. Zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie właściwym do jego nadania.

 

-------------------------------------------

 1. W brzmieniu ustalonym przez §1 Uchwały Nr XXXIX/314/06 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 26 stycznia 2006 r. zmieniającej Uchwałę Nr XXI/175/04 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie nadania statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kwidzynie.
 2. W brzmieniu ustalonym przez §1 Uchwały Nr XL/239/10 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 29 kwietnia 2009 r. o zmianie uchwały Nr XXXIX/314/06 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 26 stycznia 2006 r. zmieniającej uchwałę Nr XXI/175/04 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie nadania statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kwidzynie.
 3. W brzmieniu ustalonym w §1 Uchwały Nr XIII/104/2011 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 22 grudnia 2011 r. zmieniającej Uchwałę Nr XXI/175/04 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie nadania statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kwidzynie.
 4. W brzmieniu ustalonym w §1 Uchwały Nr XIV/80/15 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 17 grudnia 2015 r. zmieniającej Uchwałę Nr XXI/175/04 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie nadania statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kwidzynie.
 5. W brzmieniu ustalonym w §1 Uchwały Nr XVII/106/16 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 31 marca 2016 r. zmieniającej Uchwałę Nr XXI/175/04 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie nadania statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kwidzynie.
 6. W brzmieniu ustalonym w §1 Uchwały Nr XXVI/162/17 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 26 stycznia 2017 r. zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kwidzynie.
 7. W brzmieniu ustalonym w §1 Uchwały Nr XXX/183/17 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 27 kwietnia 2017 r. zmieniającej Uchwałę Nr XXI/175/04 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie nadania statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kwidzynie.
 8. W brzmieniu ustalonym w §1 Uchwały Nr VIII/103/19 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 29 sierpnia 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kwidzynie.
 9. W brzmieniu ustalonym w §1 Uchwały Nr X/121/19 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 31 października 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kwidzynie.
 10. W brzmieniu ustalonym w §1 Uchwały Nr XXXVI/340/22 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 31 stycznia 2022 r. zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kwidzynie.

 

LpNazwaOpisTypRozmiarData
LpNazwaOpisTypRozmiarData