Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2018.1330).

Informacja publiczna: Zgodnie z art. 1 ust. 1 cyt. ustawy każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonych w niniejszej ustawie.

Udostępnianie informacji publicznej będącej w posiadaniu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kwidzynie następuje w drodze:

1) ogłaszania informacji publicznych, w tym dokumentów urzędowych w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kwidzynie;

2) udostępniania na wniosek;

3) wyłożenia lub wywieszenia w miejscach ogólnie dostępnych;

Prawo do informacji publicznej przysługuje każdemu z zastrzeżeniem art. 5 cyt. ustawy.

Ograniczenie prawa do informacji publicznej:

Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych.

Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek:

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznych udostępniana jest na wniosek.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej można sporządzić w dowolnej formie.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w powyższym terminie MOPS w Kwidzynie powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnej z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje MOPS w Kwidzynie nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonej we wniosku MOPS w Kwidzynie powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

Koszty związane z udostępnieniem informacji publicznej:

Informacja publiczna udostępniana jest bezpłatnie, jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek MOPS w Kwidzynie ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku w takiej sytuacji może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

LpNazwaOpisTypRozmiarData
LpNazwaOpisTypRozmiarData