Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Zadania Ośrodka w zakresie pomocy społecznej obejmują:

 

1. Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej, w tym rozbudowę niezbędnej infrastruktury socjalnej.

2. Analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej.

3. Przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą o pomocy społecznej i innymi aktami prawnymi świadczeń.

4. Pobudzanie aktywności społecznej w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin.

5. Zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

6. Pracę socjalną rozumianą jako działalność zawodową skierowaną na pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz na tworzenie warunków sprzyjających temu celowi. Jest to praca socjalna z osobą, rodziną, grupą lub społecznością lokalną rozumianą jako proces charakteryzujący się ciągłością i systematycznością oddziaływań pracownika socjalnego.

7. Współdziałanie z istniejącymi na terenie miasta organizacjami społecznymi, kościołami katolickimi, innymi kościołami i związkami wyznaniowymi oraz zakładami pracy w celu realizacji zadań pomocy społecznej.

 

Każdy z czterech zespołów wykonuje te same zadania polegające na:

opracowaniu programu pomocy rodzinie (planu pracy socjalnej) zmierzającego do usamodzielnienia rodziny i osób,

pomoc w rozwiązywaniu problemów życiowych przy współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy, Kuratorami Sądowymi, Prokuraturą, ZUS, Szkołami, Organizacjami Pozarządowymi, instytucjami i urzędami,

decydowaniu przez pracownika socjalnego o rodzaju, formie i rozmiarach świadczeń na rzecz klientów, a następnie samodzielne opracowanie i wydanie decyzji administracyjnej,

organizowaniu współpracy z pedagogami szkolnymi celem ustalenia list dzieci kwalifikujących się do wypoczynku letniego i zimowego oraz dożywiania w formie obiadów,

organizowaniu akcji mających na celu pozyskanie darów na rzecz klientów pomocy społecznej oraz środków finansowych z instytucji i zakładów działających na terenie miasta Kwidzyna.

dokonywaniu analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń.

zawieraniu kontraktu socjalnego z osobą lub rodziną w celu określenia sposobu współdziałania w rozwiązywaniu problemów osoby lub rodziny znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej.

 

Pomocy społecznej na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom, w szczególności z powodu:

- ubóstwa,

- sieroctwa,

- bezdomności,

- bezrobocia,

- niepełnosprawności,

- długotrwałej lub ciężkiej choroby,

- przemocy w rodzinie,

- potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi

- potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,

- bezradności w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,

- uchylony,

- trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą

- trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,

- alkoholizmu lub narkomanii,

- zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,

- klęski żywiołowej lub ekologicznej.

 

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej mają osoby i rodziny, które spełniają określone kryterium dochodowe przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednej z wymienionych (pkt. 2 - 15) okoliczności.

Natomiast tylko niski dochód (ubóstwo) nie może być wystarczającą przesłanką do powstania uprawnienia do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Ustawodawca wymaga, aby w rodzinie wystąpiła przesłanka obiektywna (okoliczności wymienione w pkt. 2 - 15) uniemożliwiająca lub znacznie utrudniająca samodzielne bez pomocy z zewnątrz wyjście z trudnej sytuacji życiowej.

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznych przysługuje :

- osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 634 zł,

- osobie w rodzinie, w której dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 514 zł,

- rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej świadczenia przyznawane są w ramach zadań zleconych i własnych.

 

Schemat podziału zadań.

LpNazwaOpisTypRozmiarData
LpNazwaOpisTypRozmiarData