Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Dodatek węglowy – zmiany w przepisach

(Dodatek do źródeł ciepła innych niż węgiel)

17 września br. Prezydent RP podpisał kolejną ustawę wprowadzającą dodatki do źródeł ciepła zasilanych innym niż węgiel paliwem tj. peletem,  drewnem kawałkowym czy innym rodzajem biomasy. Jednocześnie ustawa ta wprowadza zmiany w ustawie dotyczącej dodatku węglowego.

Nowelizacja doprecyzowuje, że  przysługuje wyłącznie jeden dodatek niezależnie ile gospodarstw domowych zamieszkuje pod danym adresem. Świadczenie będzie przysługiwało temu, kto pierwszy złoży wniosek, a pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania. Ponadto jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Dodatkowo przepisy umożliwiają przeprowadzenia wizji lokalnej w miejscu zamieszkania tj. wywiadu środowiskowego, który pomoże zweryfikować wątpliwości w składzie gospodarstwa domowego.

Istotną zmianą jest termin na rozpatrzenie wniosków. Dotychczas gminy miały 30 dni na rozpatrzenie i wypłatę dodatku węglowego. Teraz termin ten został wydłużony do 2 miesięcy.

Bez zmian pozostał termin na złożenie wniosku, który mija 30 listopada 2022 r.

Dodatek do źródeł ciepła innych niż węgiel

20 września br. weszła w życie nowa ustawa, która wprowadza dofinansowanie na inne niż węglowe źródła ogrzewania. Wnioski można składać osobiście lub przez Internet do 30 listopada 2022 r. Analogicznie jak w przypadku wniosków o dodatek węglowy, wnioski o nowy dodatek na inne źródła ciepła należy składać w Urzędzie Miejskim w Kwidzynie.

Z dodatku mogą skorzystać gospodarstwa domowe, w których głównym źródłem ogrzewania jest:

 • kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, albo
 • kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, albo
 • kocioł olejowy. 

Warunkiem koniecznym do uzyskania dodatku jest uzyskanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków tzw. CEEB. Źródło ogrzewania musi być zgłoszone do dnia 11 sierpnia 2022 r. albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Gospodarstwu wieloosobowemu przysługuje tylko jeden dodatek. W przypadku gdy w gospodarstwie wieloosobowym wniosek o dodatek złoży więcej niż jedna osoba, świadczenie otrzyma ta, która pierwsza złoży wniosek. Dodatkowo należy pamiętać, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

W sytuacji, gdy pod jednym adresem zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, na dany adres zostanie przyznany tylko jeden dodatek. W takim przypadku, kiedy wpłynie kilka wniosków z jednego adresu, dodatek zostanie wypłacony wnioskodawcy, który pierwszy złoży wniosek. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpatrzenia.

Jeśli podczas weryfikacji wniosku wystąpią wątpliwości dotyczące gospodarstwa domowego, może być przeprowadzony wywiad środowiskowy, który pomoże zweryfikować faktyczny skład tego gospodarstwa.

Ważne! Świadczenie nie przysługuje gospodarstwom domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w ustawie z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw.

Z dodatku nie mogą skorzystać również gospodarstwa, które otrzymały dodatek węglowy.

Dodatek przyznawany jest w kwocie:

 • 3 000 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego,
 • 1 000 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym,
 • 500 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG,
 • 2 000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

Wnioski o dodatek można składać do 30 listopada 2022 r. Wnioski złożone po tym terminie będą pozostawione bez rozpoznania.

Tradycyjna forma składania wniosków: Wymagane dokumenty można dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Miejskiego w Kwidzynie przy ul. Warszawskiej 19, 82-500 Kwidzyn.

Forma elektroniczna: Osoby dysponujące kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym mogą składać wnioski za pomocą platformy ePUAP – jako pismo ogólne do podmiotu publicznego.

Zgodnie z zapisami ustawy informacja o przyznaniu dodatku będzie wysyłana na podany we wniosku adres poczty elektronicznej.

WYPEŁNIONY WNIOSEK O WYPŁATĘ DODATKU WĘGLOWEGO SKŁADAMY DO URZĘDU MIEJSKIEGO Z SIEDZIBĄ W KWIDZYNIE PRZY UL. WARSZAWSKIEJ 19

 

Co jest konieczne, by wypełnić wniosek o dodatek węglowy?

 • Formularz jest prosty. Na początku wpisujemy informację do kogo kierujemy wniosek. Wnioski o dodatek węglowy po zweryfikowaniu rodzaju ogrzewania przez Urząd Miejski w Kwidzynie, będzie dalej rozpatrywał Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kwidzynie.
 • Następnie osoba składająca wniosek powinna wpisać swoje dane, w tym imię i nazwisko, PESEL oraz adres zamieszkania.
 • Jeżeli w skład gospodarstwa domowego wchodzą też inne osoby, w kolejnej rubryce wpisujemy ich dane osobowe z numerem PESEL i adresem zamieszkania.
 • Następnie w formularzu zaznaczamy jedno, główne źródło ogrzewania węglowego, np. kocioł na paliwo stałe, koza czy piec kaflowy – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego.
  Pamiętajmy - wskazane przez nas źródło ogrzewania powinno być wcześniej wpisane do lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Będzie to weryfikowane przez pracownika MOPS na etapie rozpatrywania wniosku.
 • Na koniec podpisujemy oświadczenie o tym, że podane w formularzu dane są prawdziwe.
 • Od dnia złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku gmina będzie miała 30 dni na wypłatę dodatku węglowego w wysokości 3 tys. zł.

Wskazówki, jak wypełnić wniosek o wypłatę dodatku węglowego.

Dodatek węglowy. Jak, gdzie i kiedy złożyć wniosek?

Gospodarstwa domowe, ogrzewane węglem kamiennym, mogą uzyskać 3 tys. zł.  dodatku węglowego - jednorazowo. Wnioski można składać do 30 listopada 2022 r.  

W Kwidzynie wnioski o dodatek węglowy będzie obsługiwał Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą przy ul. Grudziądzkiej 6, po wcześniejszej weryfikacji rodzaju ogrzewania przez pracowników Urzędu Miejskiego – zgodnie ze złożoną deklaracją CEEB,

!! Wnioski o wypłatę dodatku węglowego złożone po dniu 30 listopada 2022 r. będą pozostawione bez rozpoznania.

Warunkiem koniecznym do uzyskania dodatku jest uzyskanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Gospodarstwu wieloosobowemu przysługuje tylko jeden dodatek. W przypadku gdy w gospodarstwie wieloosobowym wniosek o dodatek węglowy złoży więcej niż jedna osoba, świadczenie otrzyma ta, która pierwsza złoży wniosek. Dodatkowo należy pamiętać, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Ważne! Świadczenie nie przysługuje gospodarstwom domowym, które skorzystały z wsparcia, przewidzianego w ustawie z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw, tj. zakupu węgla po cenie 996,60 zł brutto za tonę. 

 

Gdzie i kiedy składać wnioski o dodatek węglowy?

Wnioski można składać osobiście, pocztą lub drogą elektroniczną do 30 listopada 2022 r.  w Urzędzie Miejskim w Kwidzynie (Biuro Obsługi Ludności) w godz. 7.00 – 16.00. Osoby dysponujące kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym mogą składać wnioski za pomocą platformy ePUAP.

Zgodnie z zapisami ustawy informacja o przyznaniu dodatku węglowego będzie wysyłana na podany we wniosku adres poczty elektronicznej.

Termin wypłaty dodatku węglowego?

Termin załatwienia sprawy do jednego miesiąca. Sprawy szczególnie skomplikowane do dwóch miesięcy.  

Uwaga! Pieniądze na dodatki węglowe są przekazywane samorządom przez wojewodów, jest to najważniejszy czynnik wpływający na rozpoczęcie wypłat dla mieszkańców.

 Gdzie można znaleźć szczegółowe informacje dotyczące dodatku węglowego?

Szczegółowe informacje dotyczące dodatku węglowego są publikowane na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Informacji udzielają także:

 • w zakresie wpisu do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków – pracownicy Zespołu ds. Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska, tel. 55 64 64 783;
 • w zakresie wypłaty zasiłków – pracownicy punktu informacyjnego MOPS, tel. 55 646 16 26 oraz dodatków mieszkaniowych dzwoniąc pod numer 55 646 46 34.

 

 

LpNazwaOpisTypRozmiarData
LpNazwaOpisTypRozmiarData