Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kwidzynie przypomina:

 1. wnioski o dodatek osłonowy są świadczeniem jednorazowym obowiązującym tylko w 2022 r. i wypłacane są jeden raz na wniosek;
 2. Składając wniosek należy wpisać rok kalendarzowy, w którym osiągnięte dochody będą stanowić podstawę do ustalenia przeciętnego miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego wnioskodawcy[1], i tak w przypadku złożenia wniosku w okresie:
  a) od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 lipca 2022 r. – brane są dochody za 2020 r.;
  b) od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 31 października 2022 r. - brane są dochody za 2021 r.
 1. Wypłata pozytywnie rozpatrzonych wniosków, złożonych w okresie po 31 stycznia do 31 października 2022 r. – będzie realizowana jednorazową kwotą w terminie do 2 grudnia 2022 r.
 1. Wypłata dodatku osłonowego jest zadaniem z zakresu administracji rządowej, wypłacanym przez gminy. Dotacje celowe przekazywane są gminom przez Wojewodę w ramach kwot określonych na ten cel w budżecie państwa.
 1. Wnioski złożone po 31 października 2022 r. – pozostawia się bez rozpatrzenia[2].

Dodatkowo przypominamy, że w związku ze zmianą roku bazowego od 1 sierpnia br., wnioskodawcy, którzy złożyli już wnioski - NIE składają ich ponownie.

 

[1] Zgodnie z art. 2 ust. 14 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym w związku z art. 411 ust. 10k ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu jest ustalana na podstawie osiągniętych dochodów, odpowiednio w 2020 r. i 2021 r.

[2] Zgodnie z art. 2 ust. 9 ustawy o dodatku osłonowym

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kwidzynie informuje, że od stycznia 2022 r.

będzie można składać wnioski o nowe świadczenie – dodatek osłonowy.

Dodatek osłonowy ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Będzie  przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł* w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł* na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

*dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U.2020.111 oraz Dz.U.2021.1162, 1981, 2105 i 2270).

Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego:

 • jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400 lub 500 zł.* przy założeniu, że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,
 • gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600 lub 750 zł.* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
 • gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 lub 1062,50 zł.* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
 • gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 lub 1437,50 zł.* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

*podwyższenie kwoty dofinansowania jest uzależnione od źródła ogrzewania – wyższa kwota dodatku przysługuje w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz.U.2021.554, 1162 i 1243).

Zasada złotówka za złotówkę

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Uwaga: ustawa o dodatku osłonowym stanowi, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. W przypadku, gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Wniosek

Wnioski będzie można składać:

- elektronicznie za pomocą platformy ePUAP – od stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r.

- tradycyjnie (papierowo) – od stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r. - wrzucając wniosek do skrzynki podawczej zlokalizowanej na ścianie przy wejściu do budynku MOPS od strony parkingu. Przy czym należy pamiętać, aby przed wrzuceniem wniosku do skrzynki podawczej, włożyć wniosek do koperty z dopiskiem: dodatek osłonowy.

WAŻNE!

W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku osłonowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wniosek ten opatruje się kwalifikowalnym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Pamiętaj: o prawidłowym i uważnym wypełnieniu druku wniosku.

Prosimy: wpisz w druk wniosku adres poczty elektronicznej – na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej będzie wysłana informacja o przyznaniu dodatku osłonowego.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 55 646 46 34 w godzinach od 8:00 do 14:00.

Pozostałe informacje

Świadczenia przyznane na kompletne wnioski złożone w styczniu 2022 r. będą wypłacone w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia. Te osoby, które nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal będą mogły ubiegać się wsparcie. Wówczas muszą złożyć kompletny wniosek do 31 października 2022 r. W tym przypadku wypłata 100% dodatku zostanie zrealizowana najpóźniej do 2 grudnia 2022 r.

Dodatek osłonowy będzie wypłacany przez gminy, które otrzymają na ten cel dotacje z budżetu państwa.

LpNazwaOpisTypRozmiarData
LpNazwaOpisTypRozmiarData